Algemene Voorwaarden Beautyfabrique vastgesteld op 31-08-2011

Algemene Voorwaarden Webshop

Artikel 1 – Algemeen

1.In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

`Beautyfabrique’

Gevestigd te UTRECHT (3564KL), Houstondreef 23 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te UTRECHT onder nr. 30207573. Ons BTW nr is NL177012304B01. U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen aan info@beautyfabrique.nl

`U’

Degene die op welke wijze dan ook een overeenkomst aangaat met de Beautyfabrique.

Artikel 2 – Overeenkomst

 1. Een overeenkomst met ons komt tot stand nadat u uw bestelling via ons bestelsysteem kenbaar heeft gemaakt.
 2. U heeft het recht de overeenkomst te ontbinden via e-mail binnen 24 uur na plaatsing van de order.
 3. De Beautyfabrique is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

Artikel 3 – Aanbiedingen

 1. Wij behouden het recht om dit aanbod binnen 48 uur te herroepen na ontvangst van uw order.
 2. De Beautyfabrique is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De Beautyfabrique dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4 – Wijze van betaling

 1. Bij bestellingen via de webshop kan op de volgende manieren worden betaald:
  Creditcard (Paypal)
  iDeal
  De Beautyfabrique kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar gemaakt worden via de webshop.
 2. Indien voor een betaalwijze met een creditcard (Paypal) wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van Paypal en de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. De Beautyfabrique is geen partij in de relatie tussen u en de kaartuitgever en/of Paypal.

Artikel 5 – Levering

 1. De door de Beautyfabrique opgegeven levertijd is maximaal 30 dagen. Overschrijding van deze levertijd geeft u het recht uw bestelling zonder kosten te annuleren.

Overschrijding van de levertijd geeft u geen recht op schadevergoeding dan wel enige andere actie jegens de Beautyfabrique tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Beautyfabrique.

 1. De Beautyfabrique behoudt zich het recht voor de levering van producten in gedeelten na te komen. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 2. Indien u de levering weigert zonder toestemming van de Beautyfabrique, moet u de Beautyfabrique vergoeden voor de onkosten of verliezen voortvloeiend uit die weigering, inclusief opslagkosten, tot u de levering aanvaardt.

Artikel 6 – Toepasselijk recht

 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 7 – Geschillen

 1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst, Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@beautyfabrique.nl
  Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
 2. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u, tegen betaling van 25 euro klachtgeld, uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600,
  2509 LP, Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.
 3. Artikel 7.2 laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 8 – Retourneren

 1. Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden binnen 8 werkdagen na ontvangst, de koopovereenkomst met de Beautyfabrique te ontbinden. Het product dient ongebruikt te zijn en voorzien van de originele verpakking.
 2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onjuist invullen van foutieve NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats) waardoor bestellingen niet op de juiste plaats afgeleverd kunnen worden.
 3. Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit via e-mail aan de Beautyfabrique te melden. U dient het onaangebroken product binnen 8 werkdagen na ontvangst terug te sturen naar de Beautyfabrique. U dient wel zelf de kosten en het risico van het retourneren te dragen.
 4. De Beautyfabrique behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door uw toedoen is beschadigd.
 5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van de Beautyfabrique schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal de Beautyfabrique u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.

Artikel 9 – Gebreken en/of klachten

 1. U bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van u, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door u worden gemeld aan de Beautyfabrique.
 2. U bent niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldende redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten last van u. De Beautyfabrique is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van u onder derden op te slaan.

Algemene Voorwaarden Trainingen

Artikel 1 – Aanmelding

 1. De deelnemer verklaart meerderjarig te zijn op het moment van de inschrijving. Door het inschrijvingsformulier te verzenden, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen die door de Beautyfabrique worden georganiseerd.
 2. Na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier is een overeenkomst overeengekomen met de Beautyfabrique.
 3. De overeenkomst heeft betrekking op de op het inschrijfformulier vermelde training alsmede op de inhoud van beschikbare trainingsinformatie.
 4. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.

Artikel 2 – Betaling trainingsgeld

 1. De deelnemer heeft de keuze tussen 100% betaling bij inschrijving of 50% betaling bij inschrijving en de overige 50% minimaal een week voor aanvang van de training.
 2. Het verschuldigde les geld dient te worden overgemaakt naar ING 934265 t.n.v. Beautyfabrique te Utrecht.
 3. De deelnemer is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting. Bij niet tijdige of onvolledige betaling van het lesgeld door de deelnemer kan de Beautyfabrique de deelnemer deelname aan de training ontzeggen.
 4. Bij blijvende niet – of onvolledige nakoming van de betalingsverplichting wordt de overeenkomst ontbonden met instandhouding van de volledige betalingsverplichting van de deelnemer.

Artikel 3 – Annulering van de aanmelding

 1. Wanneer een deelnemer niet kan deelnemen aan de training kan hij/zij deze steeds uitstellen naar een volgende datum. Dit dient te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven aan Beautyfabrique, Houstondreef 23, 3564KL te Utrecht. Tot 4 weken voor aanvang van de training waarvoor men zich heeft ingeschreven kunt u kosteloos annuleren. Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de training zal 50% van het totale lesgeld in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de training zal 75% van het totale lesgeld in rekening gebracht worden. Indien vóór aanvang van de training geen aangetekende brief van annulering of uitstel is ontvangen, is de deelnemer het volledige lesgeld verschuldigd.
 2. De Beautyfabrique behoudt zich het recht voor een training wegens gebrek aan voldoende deelnemers te annuleren. De deelnemers worden uiterlijk één week voor de geplande aanvang van de training hiervan op de hoogte gesteld. Reeds betaalde lesgelden zullen worden aangewend ten behoeve van een volgende datum waarop de training plaatsvindt.

Artikel 4 – Tussentijds beëindigen van de training

 1. Tussentijdse beëindiging van de training leidt niet tot restitutie van het lesgeld.
 2. Tussentijds beëindigen van de training leidt in alle gevallen tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 – Verzuim

Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het lesgeld.

Artikel 6 – Schade

 1. De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie alsmede voor schade toegebracht aan derden. Model zijn is op eigen risico.
 2. Ook is de deelnemer te allen tijde aansprakelijk voor schade toegebracht aan apparatuur of meubilair.

Artikel 7 – Diploma’s en Certificaten

 1. Na het afronden van de training ontvangt de deelnemer een certificaat. Dit certificaat ontvangt de deelnemer op het einde van de 2e trainingsdag. Indien er maar 1 dag training is gevolgd mag er in geen enkel geval een certificaat worden afgegeven.
 2. Aan diploma’s en certificaten van de Beautyfabrique kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 8 – Persoonsgegevens en privacy

 1. De Beautyfabrique behandelt de vertrouwelijke gegevens van de deelnemer volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 9 – Overige bepalingen

 1. De Beautyfabrique is nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen dan wel schade aan eigendommen van deelnemers gedurende hun aanwezigheid op het terrein of in de gebouwen waar de Beautyfabrique de training verzorgt.
 2. Uitsluitend het Nederlands Recht is van toepassing.